Siteyi Düzgün Görüntülemek İçin Cihazınızı Dik Tutun

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri Anonim Şirketi (“RB”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, RB olarak her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere RB tarafından veya RB’nin talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, RB tarafından sağlanan https://kirecedikkat.et isimli web sitesi üzerinden otomatik olan yollarla toplanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz, internet sitesinde yer alan kirecin çamaşır makinelerine ve sağlığımıza etkileri konularındaki bilgilendirmeleri ve tavsiyeleri geliştirebilmemiz ve konum bilgilerinizi kullanarak yaşadığınız bölgedeki kireç miktarını hesaplayabilmemiz amaçlarıyla işlenebilecektir. Ayrıca, ziyaretleriniz sonucu edindiğimiz bilgiler dahilinde size tercih ve isteklerinize daha uygun yeniden pazarlama reklamları sunabilmek için de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Son olarak, birtakım verileriniz web sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile de toplanabilir ve işlenebilir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, hukuka uygunluk sebebinin bulunduğu hallerde dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz/ bağlı ortaklıklarımız,/ şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz RB tarafından sağlanan https://kirecedikkat.et isimli web sitesi üzerinden toplanarak yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde işlenecektir.

* Açık Rıza – KVKK m. 5/1

* Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati – KVKK m. 5/2 f

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak RB’ye iletebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi ekli formu kullanarak RB’ye iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.

RB KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

EK – 1: Başvuru Formu

6698 sayılı KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan veri sahiplerinin hakları, RB’nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilmiştir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereği, söz konusu haklara ilişkin bildirimin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak, şahsen kimlik teyitli olarak, noter marifetiyle veya KEP adresi ile RB’ye iletilmesi gerekmektedir. Eğer e-posta adresiniz sistemimizde daha önceden kayıt altına alınmış ise bizlere verikoruma@rb.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Başvurunun Gönderileceği Adres:

Başvurunun Gönderileceği Birim:

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Başvurunun gönderileceği zarf üzerinde “KVKK Veri Sahibi Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmiş olan başvurunuz, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede yanıtlandırılacak olup, bu süre en fazla otuz gün olacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın aynı maddesi gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

1. İlgili Kişi Bilgileri:

Adı:

Soyadı:

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No:

Telefon No:

E-Posta Adresi:

Adres:

2. RB İle Olan İlişkiniz

Lütfen RB ile olan ilişkinizi belirtiniz.

[ ] Müşteri

[ ] Tedarikçi/İş Ortağı

[ ] Çalışan

[ ] İş Başvurusunda Bulunan

[ ] Diğer

2. Talebiniz

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi belirtiniz. Aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde tarafınıza gönderilecek yanıt yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

İşbu başvuru formu, KVKK’da belirtilen azami sürede size cevap verebilmek için kişisel verilerinizin daha doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenebilmesi için düzenlenmiştir. RB, veri sahibinin kimlik ve yetkisini tespit veya teyit için ek evrak talep edebilir.

İşbu formu imzalamak ve tarafımıza iletmek suretiyle form kapsamında belirttiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgileri ve talepleri iletmek konusunda yetkili olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Formda belirtilen bilgilerin hatalı olması, güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılmasından dolayı RB’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını da kabul etmektesiniz.

İmza:

Tarih:

YASAL UYARI

YASAL UYARI

Bu site sadece Türk Vatandaşlarına açıktır.

Bu site, RECKITT BENCKISER EV VE HİJYEN ÜRÜNLERİ A.Ş tarafından işletilmektedir.

Bu siteye ve diğer tüm Reckitt Benckiser sitelerine erişim ve bu sitelerin kullanımı, aşağıdaki Esas ve Şartlara ve ilgili kanunlara tabidir. Diğer Reckitt Benckiser siteleri, o sitelerin kullanımına ilişkin ilâve Esas ve Şartlar da içerebilir. Aşağıdaki Esas ve Şartlar ile diğer Reckitt Benckiser sitelerinin içerebileceği ilâve Esas ve Şartlar arasında herhangi bir çelişki bulunması durumunda, aşağıdaki Esas ve Şartlar’a itibar edilecektir. Bu siteyi görüntülediğiniz takdirde, Esas ve Şartları’nı kabul etmiş sayılacaksınız; Esas ve Şartları kabul etmiyorsanız bu siteyi görüntülemeyin.

Reckitt Benckiser, dilediği zaman bu Esas ve Şartları önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirmek ve/veya sitelerine erişimi önceden haber vermeksizin durdurmak hakkına sahiptir. Sizin için bağlayıcı olacak yürürlükteki Yasal Uyarı ile ilâve Esas ve Şartlar hakkında bilgi sahibi olabilmek için bu siteyi düzenli olarak ziyaret etmelisiniz.

Bu siteyi kişisel eğlence ve bilgi amacıyla tarayabilirsiniz. Site içeriğini münhasıran kişisel, ticarî olmayan, eğitime yönelik, özel veya evsel kullanım için bilgisayarınıza indirebilir veya basabilirsiniz. Ancak, Reckitt Benckiser'in yazılı izni olmadan bu sitenin içeriği kısmen veya tamamen hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez, yeniden yayınlamayaz veya uyarlanamaz. Reckitt Benckiser’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ait diğer internet sitelerinden bu siteye link verilemez.

Aksi belirtilmedikçe, bu site ve (fotoğraflar ve grafik resimler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) içeriği ile ilgili tüm fikrî ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Reckitt Benckiser veya ona lisans verenlere aittir. Bu sitenin kullanımı veya siteye erişim bu site ve içeriği üzerindeki fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının üçüncü kişilere devri sonucunu doğurmaz. Bu site ve içeriğine ilişkin tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler münhasıran Reckitt Benckiser veya ona lisans verenlere aittir. Reckitt Benckiser siteleri fikrî ve sınaî mülkiyet hakları mevzuatı ve ilgili diğer tüm mevzuat ile korunmaktadır. Bu Yasal Uyarı’daki veya diğer Reckitt Benckiser sitelerindeki Esas ve Şartlar’ı ihlâl etmeniz halinde, siteleri kullanma izniniz kendiliğinden sona erer. Burada site kullanıcılarına açıkça sunulmamış tüm haklar Reckitt Benckiser’e ait ve saklıdır.

Reckitt Benckiser bu sitenin veya bu siteye hot-link yapılmış diğer herhangi bir sitenin içeriğinin doğruluğu veya eksiksiz oluşu konusunda herhangi bir garanti vermez. Site içeriği güncelliğini yitirmiş durumda bulunabilir; Reckitt Benckiser içeriğin düzenli olarak güncellenmesi konusunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Reckitt Benckiser site içeriğinde dilediği her zaman önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir.

Reckitt Benckiser sağlık bakım ürünleri veya lisanlı ilaçları hakkında bilgi veren siteler tıbbî tavsiye ya da talimat vermeye yönelik olmayıp sadece genel kültür mahiyetinde bilgi verme amaçlıdır. Bu genel bilgiye güvenilmemelidir. Kişisel koşullarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun tedavi için daima doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Reckitt Benckiser ve bağlı kuruluşları ile Reckitt Benckiser ya da bağlı kuruluşlarının yöneticileri, müdürleri, çalışanları, paysahipleri ve vekilleri (a) bu siteye erişebilme (veya erişememe), (b) bu sitenin içeriğini kullanma veya (kullanamama), (c) veya bu siteye hot-link yapılmış sitelerin içeriğinden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı, tesadüfi, dolaylı, maddi veya manevi, arizi veya cezayı gerektiren zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca Reckitt Benckiser, bu sitenin veya bu siteyi sağlayan sunucunun virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediğini de garanti etmez. Bu nedenle bilgisayarınızda meydana gelebilecek hasara ilişkin gerekli servis, onarım veya düzeltme giderleri Reckitt Benckiser’e değil tamamen size aittir.

Bu siteye Internet üzerinden gönderdiğiniz veya ilettiğiniz mesajlar gizli veya kişisel mülkiyet konusu olmayıp münhasıran Reckitt Benckiser ve bağlı kuruluşlarına ait sayılır. Bu siteye herhangi bir mesaj veya malzeme ileterek veya ekleyerek göndermeniz durumunda Reckitt Benckiser veya bağlı kuruluşlarının söz konusu mesaj ve/veya malzemeyi çoğaltma, iletme, yayınlama, medyada yayınlama ve web sayfasında görüntüleme dahil Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla kullanabileceklerini kabul etmiş olursunuz.

Reckitt Benckiser, bu siteye gönderilen mesajlara yanıt vermekle yükümlü olmadığı gibi gönderilen mesaj ve/veya malzemeler için herhangi bir bedel ödemekle de yükümlü değildir. Siteye gönderebileceğiniz mesaj ve/veya malzemenin mahiyeti ve niteliği bu konudaki ulusal yasal mevzuatta öngörülen sınırlamalara tâbidir. Yasa dışı, tehdit edici, tahkir edici, yüz kızartıcı, müstehcen, pornografik, ahlaksız veya dini inançları küçümseyen malzemeler veya adli suç olarak kabul edilecek veya herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal edecek bir davranış teşkil edebilecek veya böyle bir davranışı teşvik edebilecek herhangi bir malzemeyi göndermeyin ve iletmeyin. Reckitt Benckiser sitelerine gönderilen mesajları veya malzemeleri kontrol etmek imkânına sahip olmayıp bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ancak, Reckitt Benckiser, kendi mutlak takdir yetkisine dayanarak, her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez bulduğu mesajları ya da malzemeleri kaldırmak hakkını saklı tutar.

Reckitt Benckiser bu sitede sadece kendisinin veya bağlı kuruluşlarının tescil için başvuruda bulundukları, tescil ettirdikleri, lisans hakkına sahip oldukları veya diğer herhangi bir suretle kullanma hakkını haiz bulundukları isimleri, logoları veya markaları kullanır. Reckitt Benckiser herhangi bir ülkede kullanmaya hakkı bulunmadığı herhangi bir ismi, logoyu veya markayı kullanmaz ve kullanmaya hakkı bulunmadığı herhangi bir isim, logo veya markayı taşıyan ürünleri ve/veya hizmetleri o ülkede sağlamaz.

İşbu Yasal Uyarı kısmında veya site içeriğinde belirtilen kullanım amaç ve şekli dışında işbu site ve bağlantılı sitelerin içeriği ile işbu sitede ve bağlantılı sitelerde yer alan markalar herhangi bir şekilde ve amaçla kullanılamaz. İşbu Esas ve Şartlar kısmında öngörülenler dışında bu markaların veya bu sitenin herhangi bir kısmının kullanılması veya kötüye kullanılması kesinlikle yasaktır.

Bu siteden doğabilecek ihtilafların hallinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır ve İstanbul Merkez mahkemeleri yetkilidir. Bu siteye ilişkin her tür hukuki talebiniz ya da açacağınız her tür dava, talep veya dava sebebinin doğduğu tarihten itibaren 12 ay içinde yöneltilmeli veya açılmalıdır.

GLOBAL GİZLİLİK POLİTİKASI

RECKITT BENCKISER – GLOBAL GİZLİLİK POLİTİKASI

Reckitt Benckiser’in Global Gizlilik Politikası'na ("Gizlilik Politikası") hoş geldiniz.

Reckitt Benckiser olarak gizliliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası, Türkiye'deki tüm faaliyetlerimiz için geçerli olup Kişisel Verileri’nizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, ifşa ettiğimizi ve koruduğumuzu açıklamaktadır. Belirli Sitelere veya Hizmetlere özgü olan gizlilik politikalarının, bu Gizlilik Politikası’nı tamamlayabileceğini veya yerini alabileceğini lütfen unutmayınız. Bu Gizlilik Politikası’nda yer alan "biz", "bize" ve "bizim" ifadeleri, Türkiye’de Veri Sorumlusu sayılan Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş. dahil tüm Reckitt Benckiser grup şirketlerini ifade etmektedir. Bizim hakkımızda ve markalarımız ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.rb.com adresini ziyaret ediniz. "Kişisel Veriler" ile (bazı ülkelerde "kişisel bilgiler" veya "kişiyi tanımlayan bilgiler" olarak anılır), belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bilgi ifade edilmektedir. Bu, kişisel veya özel nitelikteki bilgiden daha geniş bir anlamı ifade eder ve adınız, doğum tarihiniz ve e-posta adresiniz gibi bilgileri de içerir.

Hızlı Başvuru Kılavuzu

1. Gizlilik Politikamızın kapsamı

2. Onayınız

3. Kişisel Bilgilerinizi nasıl topluyoruz?

4. Kişisel Bilgilerinizi hangi amaçlarla kullanabiliriz?

5. Kişisel Bilgilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?

6. Kişisel Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

7. Doğrudan pazarlama ile ilgili seçimleriniz

8. Kişisel Bilgilerinize nasıl erişebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz?

9. Kişisel Bilgilerinizi ne kadar süreyle muhafaza ediyoruz?

10. Çocuklar

11. Diğer ülkelere aktarım

12. Gizlilik Politikamızda yapılacak değişiklikler

13. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

1. Gizlilik Politikamızın Kapsamı

Gizlilik Politikamız, bu Gizlilik Politikası’nı gösteren, buna link veren veya atıfta bulunan hem çevrimiçi hem çevrimdışı faaliyetlerimiz aracılığıyla topladığımız, kullandığımız, paylaştığımız veya başkaca şekilde işlemiş olduğumuz tüm Kişisel Veriler’e uygulanmaktadır. Bu faaliyetlere şunlar da dahildir:

• internet sitelerimiz

• resmi sosyal medya sayfalarımız

• e-postalarımız

• çevrimiçi ve çevrimdışı kampanyalarımız

• temsilcilerimizle olan ve kayıt altına alınan telefon görüşmeleriniz veya yazışmalarınız.

Bu belge içerisinde çevrimiçi faaliyetlerimiz "Siteler" ve çevrimdışı faaliyetlerimiz ise "Hizmetler" olarak anılacaktır. Sitelerimizde, tarafımızca kontrol edilmeyen ve işbu Gizlilik Politikası kapsamında bulunmayan üçüncü şahıs internet sitelerine, uygulamalarına vb. yönlendirme yapan bağlantılar (hyperlink) bulunabileceğine lütfen dikkat ediniz. Bu tür üçüncü şahıs web sitelerinin, uygulamaların ve benzerlerin içeriği ve faaliyetleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Bu tür üçüncü şahıslar, Kişisel Verilerinizi toplayabileceği için bunların Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığı ile ilgili daha fazla bilgi için bu üçüncü şahısların gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

2. Onayınız

Kişisel Verilerinizi, web sitemizde bulunan Aydınlatma Metni çerçevesinde belirli bir amaçla işleyebilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine, bu sebeplerden herhangi birinin bulunmaması halinde ise de sizden aldığımız açık rızaya dayanıyoruz. Kişisel Verilerinizi sadece adil ve yasal olan durumlarda toplar, kullanır, ifşa eder veya işleriz.

Kişisel Verilerinizi bizimle paylaşmayı tercih etmemeniz durumunda bizden talep ettiğiniz ürünleri ve hizmetleri size sağlayamayabileceğimizi belirtmek isteriz.

3. Kişisel Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Doğrudan sizden elde edilen kişisel bilgiler

Öncelikle, Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden temin edebiliriz, örneğin, haber bültenlerimize kaydolurken, Sitemize kayıt yaptırırken, bizden bir ürün satın alırken, anket doldururken, bir yorum yaparken veya soru sorduğunuzda, sosyal medya sayfalarımızda bir şeyler yayınlarken, vb. Bu şekilde toplanan Kişisel Veriler şunları içerebilir:

• isim

• adres

• e-posta adresi

• telefon numarası

• Sitelere yüklediğiniz kullanıcı tarafından üretilen içerikler, mesajlar ve diğer içerikler

• doğrudan bize temin ettiğiniz diğer Kişisel Bilgiler.

Otomatik olarak toplanan Kişisel Bilgiler

İkinci olarak, bazı Kişisel Veriler, Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda otomatik olarak toplanabilir, örneğin, çerezler ve diğer teknolojiler tarafından web sitelerimizde toplanan bilgiler gibi. Bu şekilde toplanan Kişisel Veriler şunları içerebilir:

• (mobil) cihazınız veya tarayıcınızın türü hakkında bilgiler;

• web sitelerimizi kullanma şekliniz hakkında bilgiler, örneğin, görüntülediğiniz web sayfalarına, tıkladığınız reklam bantlarına (banner) ve köprü bağlantılarına (hyperlink) ilişkin ayrıntılar gibi;

• tarafımızdan gönderilen e-postaları açıp açmadığınız;

• web sitelerimizden birine gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web siteleri;

• IP adresiniz;

• web sitelerimize yerleştirilen sosyal medya araçlarını kullanarak paylaşmayı seçtiğiniz bilgiler;

• İzin verdiyseniz, kesin konum verileriniz.

Diğer kaynaklardan elde edilen Kişisel Veriler

Son olarak, Kişisel Verileri, güvenilir iş ortaklarımız gibi diğer kaynaklardan da elde edebiliriz.

Bu şekilde toplanan Kişisel Bilgiler, gelir seviyesini, hobiler ve evcil hayvanlar gibi ilgi alanlarınızı, tüketici ve pazar araştırması verilerini, satın alma davranışını, kamuya açıklanmış olan verileri veya bloglar, videolar, internet gönderileri ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerikler gibi eylemleri içerebilir.

4. Kişisel Verilerinizi hangi amaçlarla kullanabiliriz?

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki hallede olduğu gibi iş amaçlı olarak kullanabiliriz:

• satın alma işlemlerinizi gerçekleştirmek ve yürütmek, örneğin, satın alma işleminizle ilgili olarak size bilgi vermek, ödemelerinizi işleme almak, satın alınan ürünleri ve hizmetleri sağlamak ve gereken müşteri hizmetini sizlere sunmak; - KVKK md. 5/2 - c

• promosyonlara, yarışmalara, anketlere ve oylamalara katılımınıza imkan sağlamak; KVKK md. 5/2 – c ve f

• sosyal medya sayfalarımızda, forumlarımızda, bloglarımızda ve diğer iletişim kanallarımızda bilgi ve fikir paylaşımında bulunabilmenize, Sitelerimiz veya güvenilir iş ortaklarımızın web siteleri üzerinden sosyal paylaşıma katılabilmenize ve bir arkadaşınıza mesaj gönderebilmenize imkan sağlamak; - KVKK md. 5/2 c ve f

• ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayarak sizlere daha uygun bilgi verebilmek, kurumsal faaliyetlerimizi analiz etmek ve değerlendirmek, yeni ürünler geliştirmek ve mevcut ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazar araştırması ve denetimleri yürütmek, kullanıcı eğilimlerini belirlemek ve pazarlama kampanyalarımızın etkinlik derecesini ve müşterilerimizin memnuniyet derecesini incelemek; - KVKK md. 5/2 f

• sizlere ürünlerimizden ve hizmetlerimizden bahsetmek; ve markalarımıza ve dikkatle seçilmiş güvenilir iş ortaklarımıza ilişkin tanıtım materyallerini (örneğin, yeni ürünlere, promosyonlara, tasarruf programlarına, ortak promosyonlara ve diğer programlarımıza ilişkin duyurular gibi) sizler ile paylaşmak; KVKK md. 5/1 veya KVKK md. 5/2 f

• Sitelerimizi yönetmek, buradaki deneyiminizi kişiselleştirmek amacıyla Sitedeki önceki hareketleriniz ile Sitelerimizdin deneyimini ve içeriklerini uyumlu hale getirmek; KVKK md. 5/2 f

- talep veya sorularınıza cevap verebilmek. KVKK md. 5/2 c ve ç.

Kişisel Verilerinizi satmıyoruz.

Kişisel olarak sizi belirlenebilir kılan verileri (örneğin isminiz gibi bilgileri) hariç tutarak Kişisel Bilgilerden anonim veri kayıtları oluşturabiliriz. Bu anonim verileri, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi analiz etmek için kullanırız. Bu tür anonim verileri tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir amaçla kullanma ve araştırma ortaklarımız dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü şahıslara açıklama hakkımız saklıdır.

5. Kişisel Verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?

Grup şirketler içerisinde paylaşım

Kişisel Verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda şirketler grubumuzda yer alan farklı şirketler ve markalar arasında paylaşılabilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu Gizlilik Politikası tüm bu şirketler ve markalar için geçerlidir. Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları

Kişisel Verilerinizi, bizim adımıza çalışan pazarlama ajansları, pazar araştırma şirketleri, e-ticaret iş ortakları, yazılım sağlayıcıları, RB ürünleri satan tacirler, çağrı merkezleri, ödeme işlemcileri vb. gibi güvenilir üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz. Bu üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının, bizden talep ettiğiniz hizmetlerin sağlanabilmesi dışında Kişisel Verilerinizi kullanmamaları istenmektedir. Devralmalar

Bir başka şirket, şirketimizi, işimizi veya varlıklarımızı (veya bunların bir kısmını) devraldığı takdirde, tarafımızca toplanmış olan Kişisel Verilerin de tamamını veya bir bölümünü alabilir ve bu Gizlilik Politikasında tanımlanan Kişisel Verilerinizle ilgili hak ve yükümlülükleri üstlenir.

Gerekli açıklamalar

Açıklamanın gerekli olduğuna kanaat ettiğimiz durumda Kişisel Verilerinizi aşağıdaki hallerde açıklayabiliriz:

• herhangi bir yasal soruşturma ile bağlantılı olarak;

• ilgili kanunlara uygunluk amacıyla veya tarafımıza tebliğ edilen mahkeme kararlarına, celp ve müzekkerelere cevaben;

• haklarımızı koruma veya savunma amacıyla;

• hukukun, işbu Gizlilik Politikası’nın veya uygulanabilir Kullanım Şartları'nın herhangi bir şekilde ihlalinin veya olası ihlalinin araştırılması veya engellenebilmesi amacıyla.

6. Kişisel Verilerinizi nasıl koruyoruz?

Bize duyduğunuz güvene değer veriyoruz.

Kişisel Verilerinizi, yanlışlıkla veya hukuka aykırı olarak imha edilmesi veya yanlışlıkla kaybolması, değiştirilmesi, yetkisiz biçimde açıklanması veya erişim sağlanması ve başkaca hukuka aykırı biçimlerde işlenmesi ihtimallerine karşı korumak amacıyla uygun teknik ve yapısal önlemler aldık. Hassas bilgileri toplarken veya aktarırken ise Kişisel Verilerinizin korunmasına yardımcı olmak amacıyla çeşitli ek güvenlik teknolojileri ve prosedürlerinden yararlanmaktayız. Bize verdiğiniz Kişisel Verileriniz, bilgisayar sistemlerinde saklanmakta olup bu sistemler, kontrol altında tutulan tesislerde yerleşiktir ve yalnızca sizin tarafınızdan talep edilen hizmetleri ve görevleri yerine getirilebilmesi için bilgiyi öğrenmesi gereken sınırlı sayıda kişi tarafından erişilebilirdir. İnternet üzerinden yüksek derecede gizli bilgileri (örneğin, kredi kartı numaraları gibi) işlerken ise şifreleme yöntemiyle koruma sağlıyoruz.

7. Doğrudan pazarlama ile ilgili seçimleriniz

E-posta veya başka bir elektronik kanal aracılığıyla rıza göstermişseniz, sizin için uygun olduğunu düşündüğümüz ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili ücretsiz bülten, anket, teklif ve diğer tanıtım materyallerini periyodik olarak gönderebiliriz. Bu türden iletişimleri artık almak istemiyorsanız, doğrudan pazarlama e-postalarımızın her birinde veya SMS gibi diğer elektronik iletişimlerde yer alan aboneliği iptal etme talimatlarını izleyerek veya doğrudan bize (aşağıdaki iletişim bilgilerinden) ulaşarak "devre dışı bırakma (opt-out)" imkanına her zaman sahipsiniz. Belirtilen e-posta tercihlerinize rağmen size Gizlilik Politikamıza yönelik güncelleme bildirimlerini gönderebiliriz.

8. Kişisel Verilerinize nasıl erişebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz?

Kişisel Verilerinizi doğru ve güncel tutmaya özen gösteriyoruz.

Size, kendi Kişisel Verilerinize makul biçimde erişme ve inceleme imkanı ile uygun şekilde bunları düzeltme ve silme talebinde bulunma imkânı sunuyoruz. Gizliliğinizi koruyabilmek için, Kişisel Verilerinize erişim izni vermeden önce kimliğinizi doğrulayabilmek için makul önlemler alıyoruz. Size ait Kişisel Veriler hakkında bilgi almak ve bunlar üzerinde değişiklik yapmak için ilgili Sitedeki talimatları izleyebilirsiniz. Bize başvurarak:

- tarafımızca herhangi bir Kişisel Verinizin işlenip işlenmediği konusunda bilgi alabilirsiniz; - Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz; - Kişisel Verilerinizin yurtiçi veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz; - Kişisel Verileriniz eksik veya hatalıysa bunların değiştirilmesini yahut silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz; - Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara, Kişisel Verilerinizin değiştirildiği, silindiği veya yok edildiğinin bildirilmesini talep edebilirsiniz; - Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi suretiyle aleyhine ortaya çıkan sonuçlara itiraz edebilirsiniz; ve - Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Taleplerinize talebin bize ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ve yürürlükte olan mevzuatta belirtilen kurallara uygun olarak cevap vereceğiz.

9. Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle muhafaza ediyoruz?

Kişisel Verilerinizi, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde makul olarak gerekli olduğu sürece muhafaza edeceğiz. Detaylı bilgi için Sitemizde bulunan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

10. Çocuklar

Sitelerimizin çoğu, çocuklara yönelik değildir ve 18 yaşın altındaki çocukların Sitelerimiz aracılığıyla Kişisel Verilerini vermemesini rica ederiz. Eğer Sitelerimizden birinde kayıtlı olan veya başkaca şekilde bize Kişisel Verilerini iletmiş 18 yaşın altındaki bir çocuğun ebeveyni veya yasal koruyucusu iseniz, lütfen bu bilgilerin silinebilmesi için bize +90 212 326 9838 numaralı telefondan ulaşın. Çocukların kendi iradeleriyle e-posta, mesaj panosu, sohbet oturumları vb. yollarla verdikleri bilgiler, diğer kişilerce istenmeyen e-postaların oluşturulmasında kullanılabilir. Ebeveynlerin ve yasal koruyucuların, interneti güvenli ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda çocuklarını bilgilendirmeleri konusunda teşvik ederiz.

11. Diğer ülkelere aktarım

Kişisel Verileriniz, hukuka uygun bir şekilde açık rızanız dahilinde diğer ülkelere aktarılabilir ve burada işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin hangi ülkede saklandığı veya işlendiğinden bağımsız olarak Kişisel Verilerinizin uygun şekilde korunması için sıkı yöntemler ve kontroller uygulamaktayız.

12. Gizlilik Politikamızda yapılacak değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncelleme olduğunda, bu Gizlilik Politikasının en üstünde yer alan tarih de güncellenecektir. Gizlilik Politikamızda gizlilik uygulamalarımızı büyük ölçüde değiştiren önemli değişiklikler olması durumunda, yapılacak güncelleme hakkında değişiklikler yürürlüğe girmeden evvel sizlere başkaca yollarla önden bildirimde bulunabiliriz; örneğin, bize verdiğiniz son e-posta adresiniz üzerinden veya kurumsal web sitemizde ve/veya sosyal medya sayfamızda bildirim şeklinde olabilir. Lütfen Gizlilik Politikası'nın en son versiyonuna bakıp bakmadığınızı her zaman doğrulayınız. Sitelerimizi ve Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz durumunda işbu Gizlilik Politikasını ve tüm güncellemeleri kabul etmiş sayılırsınız.

13. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili yorumlarınız veya sorularınız bizim için önemlidir.

Bize +90 212 327 9700 numaralı telefondan ulaşabilir veya Turkey.ConsumerRelations@rb.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kireçli Su İçmenin
Zararları Nelerdir?

Prof. Dr. Murat Köseİç Hastalıkları Uzmanı

Aslında bir mineral bileşeni olan kireç, vücuda su veya diğer gıdalar aracılığıyla gereğinden fazla alınmaya başladığında sağlık sorunlarına yol açar. Kireçli suların insan sağlığına verdiği zararlar çoğunlukla böbreklerde, eklemlerde, kalp ve damarlarda meydana gelir. Hem vücudumuzun dışında hem içinde tahribata sebep olan sert sular, önlem alınmadığı takdirde kalıcı hasarlara da zemin hazırlar. Bu nedenle kirecin sağlığa olan etkilerini detaylı ve doğru şekilde bilmek çok önemlidir.

Musluk suyu içmenin zararları, uzun yıllardır yaygın olarak bilinen konular arasında yer alır. Sertlik oranı yüksek sular, nasıl çamaşır makinelerini, kettle’ları ve ütüleri zaman içinde işlevsiz hale getirerek bozuyorsa kirecin insan sağlığı üzerindeki etkileri de benzer şekilde ilerler. Kireçli suların cilt ve saç sağlığı açısından olumsuz etkilerini kısa sürede fark edebilseniz de aynı şeyi iç hastalıkları konusunda söylemek çok zordur.

Ancak siz de kirecin vücudunuzda göremediğiniz noktalara neler yapabildiğini öğrenerek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kireçli su böbrek taşı yapar mı?

Kirecin yol açtığı en yaygın hastalıklardan biri böbrek taşıdır. Böbreklerde biriken kum ve taşların oluşmasına ya da büyümesine yol açan sertlik oranı yüksek sular, böbrek taşı probleminin kronik hale gelmesine sebep olabilir. Epey acılı bir süreç olan taş dökme aşamalarına maruz kalmamak ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için su sertliği konusunda hassas olmak gerekir. Bu yüzden kireçli su içmek ya da kireçli suları yemeklerde ve içeceklerde kullanmak gibi sıklıkla yapılan hatalı davranışlardan uzak durmak büyük önem taşır.

Kireçli Su Kireçlenme Yapar mı?

Sert suların neden olduğu diğer bir rahatsızlık da kireçlenmedir. Eklemlerde oluşan ve kemik yüzeylerinde aşınma, kıkırdaklarda çatlama gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen kireçlenme, tüm bu sebeplerden ötürü çeşitli işlev bozukluklarının yanı sıra sürekli artıp azalan ağrılar da yaratır. Yaş ilerledikçe çok daha sık görülmeye başlanan kireçlenme; özellikle kalça, el parmakları, omurga, bilek ve dirsek gibi eklemlerin yoğunlaştığı noktalarda meydana gelir.

Kirecin Sağlığa Zararını Nasıl Önleriz?

Kirecin neden olduğu rahatsızlıklara bakıldığında “Kireçli su içilir mi?” ya da “Kireçli su zararlı mı?” gibi sıkça merak edilen soruların cevapları da net bir biçimde ortaya çıkar. Nihayetinde sert sulardan daima uzak durmak ve bunun için de günlük hayatta belirli kurallara uymak gerekir.
Bu kurallar:

 • Isıtılmış dahi olsa şebeke suyu tüketmemek. “Şebeke suyu tüketmemek” dendiğinde akla çoğu zaman sadece çeşmelerden su içmemek gelse de aslında bu eyleme yemeklerinizde ve içeceklerinizde kullandığınız sular da dahildir. Bu nedenle içme suyunu ek olarak yemeklerinizde, çay ve kahvelerinizde de kullanmak sağlık açısından büyük avantaj sağlar.
 • İçme suyu dışında şebeke suyunu kullanmak isterseniz arındırıcı özelliğe sahip filtrelerden faydalanabilirsiniz. Sürahi şeklinde olabilen veya başlık şeklinde armatürlere takılabilen filtreler, kireci tamamen yok etmese dahi büyük ölçüde azaltarak çok daha sağlıklı bir şebeke suyu tüketmenize yardımcı olur.
 • Cilt ve saç temizliğiniz için de her zaman arıtılmış, sertlik oranı düşük su kullanmalısınız. Aksi takdirde cilt yüzeyine ve saç derisine yerleşen kireç artıkları zaman içinde kuruluk, kızarıklık, kaşıntı gibi sağlık problemlerine yol açabilir.
 • Sağlık açısından dikkat etmeniz gereken diğer bir detayı da kıyafetler oluşturur. Giysilerinizin sert sularla yıkanması demek, dolaylı yoldan kireç ile temas etmeniz demektir. Bu yüzden çamaşır makinelerinizde kireç önleyici jel, tablet ya da toz kullanabilir, böylece çamaşırlarınıza kireç bulaşmamasını sağlayabilirsiniz.

Kireçli Su
Cilde Zarar Verir Mi?

Uzman Dr. Hande UlusalDermatoloji Uzmanı

Kirecin içeriğinde yer alan yoğun mineral miktarı, genel olarak insan sağlığı açısından risk oluşturduğu gibi, zaman içinde cildimizi de yıpratır. Cilt yüzeyine yerleşen kireç kalıntıları, cildin pul pul dökülmesine, kızarıklıkların artmasına ve kırışıklıkların belirginleşmesine neden olur. Ülkemizde yaygın olarak görülen sert su problemi, sürekli temas ettiği cilt yüzeyinde atopik dermatit adı verilen ciddi bir deri hastalığını da tetikleyebilir.

Bunun dışında ciltteki kolajen liflerinin bozulmasına da yol açan kireçli su, böylece yaşlanma sürecini de hızlandırır. Gün içinde sıkça yıkanan ellerde de kireç kaynaklı kızarıklıklar, pullanmalar ve kırışıklıklar meydana gelebilir.

Sert ve kireçli su, insan sağlığını ve genel olarak hijyen koşullarını tehdit eder. Sert sular, temas ettiği her nokta gibi cildimize de zarar verir. Atopik dermatit gibi her yaşta görülebilen cilt hastalıklarının yanı sıra cildin yaşlanma sürecini de hızlandıran sertlik oranı yüksek sular, önlem alınmadığı takdirde birçok cilt problemine yol açabilir.

Kireçli Su Cildi Kurutur mu?

Sert suyun yol açtığı en önemli cilt problemlerinden biri kuruluktur. Kirecin içeriğindeki yoğun mineral oranı, temas ettiği tüm noktalar gibi cilde de zarar verir. Bunun sonucunda cilt üzerinde atopik dermatit rahatsızlığına kadar varabilen kuruluklar oluşmaya başlar ve gereken özen gösterilmediğinde çok daha ciddi akut ya da kronik deri hastalıkları görülebilir.

Ayrıca kireç kaynaklı cilt kuruluğu için sertlik oranı yüksek sularla doğrudan temasta olmanıza gerek yoktur. Teninizi sürekli çevreleyen kıyafetleriniz de eğer kireçli suda yıkanıyorsa cildinizde alerjiye, kuruluğa ve hassasiyete sebep olabilir.

Kireçli Su Kaşıntı Yapar mı?

En temel cilt rahatsızlıklarından biri olan kaşıntı, tek başına ortaya çıkabileceği gibi böcek ısırması, alerji ya da egzama tarzı durum ve hastalıklara bağlı olarak da gelişebilir. Kaşıntıyı tetikleyen faktörlerden biri de kireçtir. Sert suların içerisinde yer alan yüksek kalsiyum ve magnezyum; cildin kurumasına, kızarmasına ve kaşınmasına yol açarak kolay yaralanmasına zemin hazırlar. Tıpkı cilt kuruluğunda olduğu gibi, kaşıntı rahatsızlığı da sert sularla yıkanan kıyafetlerinizden dolayı giderek artabilir.

Ciltteki Kireçten Korunmak İçin Ne Yapmalıyız?

Kirecin cildinize zarar vermesini engellemek istiyorsanız birbirinden farklı konularda kapsamlı önlemler alabilirsiniz. Bu önlemler şebeke suyundan kıyafetlerinize, içtiğiniz sudan çamaşır makinenize kadar pek çok alanı kapsar. Cildinizi kireçten korumak için alabileceğiniz detaylı önlemler ise şunlardır:

 • Her şeyden önce şebekeden gelen suyun kireç oranını minimuma indirmek gerekir. Siz ne kadar içme suyunuza veya elektrikli aletlerde kullandığınız suya dikkat etseniz de sürekli ellerinizi şebeke suyuyla yıkar ya da dişlerinizi yine şebeke suyuyla fırçalarsınız. Bu nedenle armatürlere takılan filtreleri tercih ederek kirecin cildinize verebileceği zararları büyük ölçüde azaltabilirsiniz.
 • İçtiğiniz veya kahvelerinizde, çaylarınızda kullandığınız su da vücudunuzun iç tabakasını doğrudan etkilediği için bu konuda da dikkatli davranmanız sağlığınız açısından çok önemlidir. Yemeklerinizde, çay ve kahve makinelerinizde şebeke suyu yerine içme suyu tercih edebilir veya filtrelenmiş, arındırılmış şebeke suyu kullanabilirsiniz.
 • Cilt ve saç temizliğiniz için de her zaman arıtılmış, sertlik oranı düşük su kullanmalısınız. Aksi takdirde cilt yüzeyine ve saç derisine yerleşen kireç artıkları zaman içinde kuruluk, kızarıklık, kaşıntı gibi sağlık problemlerine yol açabilir.
 • Kıyafetleriniz sürekli cildinizle temas halinde olduklarından kireç barındırmamaları gerekir. Bunun için uygulayabileceğiniz en ekonomik ve pratik yöntemlerden biri de çamaşır makinenizde toz, tablet veya jel formundaki kireç önleyiciler kullanmaktır. Böylece kıyafetlerinize yerleşebilecek kireç kalıntılarını yok etmekle sınırlı kalmaz, ek olarak çamaşır makinenizden de uzun yıllar boyunca yüksek performans alabilirsiniz.

  Sizin için bir araya getirdiğimiz kireç önleme yöntemlerini uygulayabilir, makinelerinizden daha verimli bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Kirecin
Saça Verdiği Zararlar

Caner KaryağdıKuaför

Sert suyun saça verdiği zararlar saç tellerinin dış yüzeyinden başlar ve artarak devam eden bir şekilde saç derisine yayılır. Kireçli suyun yarattığı en belirgin problemlerden biri saç ve saç derisindeki kuruluktur. Bunun dışında pul pul dökülmeler, kaşıntı, saç derisinde kızarıklık ve saç tellerinde sertlik, kireçli suyun saça verdiği zararlardan yalnızca birkaçını oluşturur. Ayrıca kireçli suların saçlarda yaratabileceği sorunlar, sahip oldukları sertlik oranına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kireçli suyun saçlara verebileceği zararları saç telleri ve saç derisi olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Saçlara ve saçlı deriye farklı etkileri olan sert su, uzun zamandır yıpranmış saçlara sahip olmanızın asıl nedenini oluşturabilir. Bu yüzden saç deriniz, saç tipiniz, kullandığınız şampuan, bakım kremleri ve maskeler kadar saçlarınızla temas eden su da çok yüksek öneme sahiptir. Saçlarınızın temizliğinde ve bakımında kullandığınız suya dikkat etmediğiniz takdirde ise diğer ürünleri ne kadar doğru seçerseniz seçin tam olarak verim alamayabilirsiniz. Haliyle sertlik seviyesi yüksek olan suların saçınıza ve saçlı derinize verebileceği zararları iyi bilmeli, bu ayrıntıya uygun önlemler almalısınız.

Kireçli Su Saça Zarar Verir mi?

Kireçli sular, sertlik seviyeleri ile doğru orantılı olarak başta kuru saç telleri ve kuru saç derisi olmak üzere saçlara da saç derisine de zarar verir. Özellikle kronik bir saç teli veya saç derisi probleminiz varsa ve tüm yöntemleri denemiş olmanıza rağmen herhangi bir sonuç alamadıysanız kullandığınız suyu da gözden geçirmelisiniz demektir. Örneğin; saçlarınızı doğrudan şebeke suyuyla değil de kireç önleyici filtreden geçirilmiş su ile yıkayabilirsiniz. Şebeke suyuna oranla saçlarınızın çok daha yumuşak, canlı, dolgun ve bakımlı olduğunu göreceksiniz.

Ülkemizin ortak problemlerinden biri olan sert sular, atopik dermatit gibi saçlı deride de görülebilen ciddi cilt rahatsızlıklarına dahi yol açabilen önemli bir faktördür. Kireç oranı yüksek suyla saçlarınızı yıkamaya başladığınız ilk andan itibaren siz de saçlarınızdaki olumsuz değişiklikleri kolayca fark edebilirsiniz. Öncelikle saçınızdaki kuruluk ve elektriklenme artar, ardından saç derinizde kaşıntılar ve kızarıklıklar görülür, son olarak zayıflayan saç telleriniz kolayca kırılmaya ve dökülmeye başlar.

Kireçli Su Saç Döker mi?

Uzun süreler boyunca kireçli suları saçlarınızın temizliğinde kullanmak, saç tellerinizin kırılmasına ve dökülmesine yol açar. Kirecin etkisiyle kuruyan ve zayıflayan saç telleri, bu sebeple çok daha kolay kırılır, kopar ve dökülür. Saçlarınızı güçlendirmek için de doğru şampuan, doğru saç bakım kremi ve doğru saç maskesinin yanı sıra sertlik oranı düşük su tercih etmeniz gerekir. Yaşadığınız bölgedeki suların kireç oranını öğrenerek durumun ciddiyetini çok daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Saçtaki Kireci Nasıl Önleriz?

Şampuanlar, bakım kremleri ve maskeler, saçınızı büyük ölçüde yumuşatsa da saç ve saç derisi problemlerinizden tam anlamıyla kurtulabilmek için sertlik oranı düşük su kullanmanız da oldukça önemli bir kriterdir. Bu konuda şanssız bir ülke olan Türkiye’nin şebeke suları pek çok bölgede yoğun kireç içerir. Haliyle şebeke suyunu yumuşatabilmek için takviye formüllere ve aparatlara ihtiyaç duyulur. Saçlarınızın temizliğinde kullanacağınız şebeke suyu için siz de kireç önleyici filtreleri tercih edebillir, böylece sert su problemini en aza indirebilirsiniz.

Saçlarınızı kurulamak için kullandığınız havluların ve saçlarınızla temas halindeki kıyafetlerin kireçten arındırılmış olması da kusursuz bir hijyen sağlayabilmek açısından büyük önem taşır. Siz de çamaşır makinenizde kireç önleyici jel, tablet veya toz kullanarak sert su probleminin önüne geçebilirsiniz.

Sulama Suyundaki
Kireci
Nasıl Önleriz?

Oğuzhan AydınZiraat Mühendisi

Tarım alanlarında kireç oluşumunu önleme yöntemlerinin başında sulama suyu filtresi gelir. Yalnızca kireç için değil; suyla birlikte toprağa ve bitkilere ulaşmaması istenen diğer maddeler için de kullanılan filtreler, sahip oldukları teknoloji ve formlara bağlı olarak disk filtreler, elek filtreler ya da gravel filtreler gibi çeşitlere ayrılır. Bu filtreler sayesinde sulama suyu kalitesi ile birlikte gıda kalitesi ve tarımsal verim de artar. Diğer yandan sulama suyundaki kireçle mücadele için kullanılan yöntemler yalnızca filtre ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda Ters Ozmoz Cihazı ya da Frekans Tekniği gibi farklı yöntemler de içerir.

Kirecin verdiği zararlar yaygın olarak bilinse de tarımla ilgili kısmı yeterince gündeme gelmez ya da göz ardı edilir. Ancak tükettiğimiz besinlerin kalitesini doğrudan etkileyen kireç, sağlıklı ve doğal beslenme düzeyini düşürerek büyük ölçüde risk oluşturur. Bu nedenle kireçli suyla sulama konusunda dikkatli olunmalı, sulama suyu kriterleri eksiksiz şekilde yerine getirilmelidir. Sulama suyu standartları uygulanmadığında insan sağlığının dışında tarımsal verim de risk altına girer.

Sulama Suyu Kriterleri Nelerdir?

Tarımsal sulama suyu kriterleri, sulanacak alana ve bitkiye bağlı olarak çeşitli açılardan değişiklik gösterebilse de temel anlamda dört farklı detaya önem verilir. Bunlar:

 • Suyun havalandırılmış olması.
  Yer altı sularında bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkileyen gazlar bulunabildiği için suların kullanılmadan önce havuzlarda havalandırılması gerekir. Havalandırılan sular, içerisindeki gazlardan ayrışırken ek olarak ideal sıcaklık değerlerine de ulaşır.
 • Madensel maddeler içermemesi.
  Yer altı sularının içinde birikmiş gazlar dışında madensel maddeler de bulunabilir. Bu maddeler, az miktarda olduğunda bitkilerin gelişimi için olumlu sonuçlar verse de miktarları arttıkça toksik etki yaratmaya başlar.
 • Tuz veya soda bulundurmaması.
  Deniz sularından dolayı bilindiği gibi su kaynaklarının çok büyük bir kısmı tuz içerir. Ancak sudaki tuz miktarının fazlalığı, toprak ve bitkiler için fayda yerine zarar verir. Bu yüzden bitkilerin sulanacağı kaynaklar seçilirken çok dikkatli olunmalıdır.
 • Soğuk ya da sıcak olmaması.
  Sulama kaynakları, genellikle durağan ve soğuk sulardan oluştuğu için toprakta ve bitkilerde şok etkisi yaratabilir. Bu tarz bir durumla karşılaşmamak için sulama suyunun ne çok soğuk ne de çok sıcak olmasına dikkat edilmelidir.

  Kireç bir mineral bileşeni olduğu için madensel maddeler kriteri altında yer alır ve diğer madensel maddelerle birlikte sulama suyunda yüksek oranda bulunmamalıdır. Aksi takdirde hem toprağın hem bitkilerin zarar görmesine neden olabilir.

Kirecin Gıdalara Zararı Nelerdir?

Kirecin gıdalara verdiği zararlar, özellikle sulama aşamasıyla birlikte başlar. Kireçli suyla sulama sonucunda tozlanma, döllenme, çiçeklenme ya da meyve dönemindeki bitki, gereğinden fazla mineral ve magnezyuma maruz kalarak bu süreçlerini tamamlayamayabilir.

Sonuç olarak mevcut bitkilerin kalitesi dışında üretim aşamalarındaki verim de düşeceği için ciddi oranda maddi kayıplar oluşabilir. Bitkiler, kireçli suyla yetiştirilmeye devam ettiklerinde ise tarımsal verim açısından yaşanabilecek kayıplarla beraber yetiştirilen bitkilerin de tadından boyutuna birçok konuda eksiklikler gözlemlenebilir.

Gıdalardaki Kireci Nasıl Önleriz?

Gıdaların sulama ve yetiştirilme süreçlerinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, kirecin yaratabileceği problemleri önlemek konusunda etkili olsa da bu durum özellikle organik gıda yetiştirilen tarım alanları için geçerli değildir. Haliyle gıdalardaki kireci önlemek için ilk olarak sulama suyu kriterlerine önem verilmeli, bu doğrultuda sulama suyu analizi yapılmalı ve sulama suyu pH değeri gibi detaylara özen gösterilmelidir. Böylece ekstra filtrelere ya da kimyasal ilaçlara gerek kalmadan çok daha sağlıklı ve doğal gıdalar elde edilebilir.